Sökning: "Anna Klerevall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Klerevall.

  1. 1. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
    Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER