Sökning: "Anna Korall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Korall.

  1. 1. Att undervisa i algebra på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Anna Korall; [2006]
    Nyckelord :gymnasiematematik; algebraundervisning; algebra;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare kan underlätta för elever vid algebrainlärning. För att ta reda på detta utgick jag från frågorna, varför ska alla läsa algebra?, vad är viktigt att tänka på vid algebraundervisning? och finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? För att få svar på frågorna gjordes en litteraturstudie och en empirisk studie där jag intervjuade tre lärare. LÄS MER