Sökning: "Anna Kristland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Kristland.

 1. 1. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER

 2. 2. Principen om barnets bästa i rättstillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; Barnets bästa; Family Law; Legal Custody; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vårdnadsregleringen i 6 kap. föräldrabalken (1949:381), med tonvikt på principen om barnets bästa. Principen ska vara avgörande i varje beslut gällande barn enligt 6 kap. 2 a § FB. LÄS MER