Sökning: "Anna Kristland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Kristland.

  1. 1. Principen om barnets bästa i rättstillämpningen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Anna Kristland; [2017]
    Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; Barnets bästa; Family Law; Legal Custody; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vårdnadsregleringen i 6 kap. föräldrabalken (1949:381), med tonvikt på principen om barnets bästa. Principen ska vara avgörande i varje beslut gällande barn enligt 6 kap. 2 a § FB. LÄS MER