Sökning: "Anna Kristoffersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anna Kristoffersson.

 1. 1. Spelkänslans påverkan på prestation : Har kameraskakningar en påverkan på hur bra en spelare presterar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Kristoffersson; Simon Ahlback Kindestam; [2020]
  Nyckelord :Spelkänsla; flow; flow-teori; prestation; stress; spelupplevelse; kameraskakningseffekter; prestationsångest; spelpoleringseffekter;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka om spelpoleringseffekter kan påverka spelares prestation. I detta arbete undersöktes specifikt kameraskakningar, och hur en liten skillnad på en effekt som används för att ändra spelarens uppfattning av spelet, kan påverka hur snabbt spelaren klarar spelets utmaningar. LÄS MER

 2. 2. The best you can get? : En kvantitativ innehållsanalys som belyser skillnader i Gillettes marknadsföring som riktar sig till kvinnor och män ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Envall; Jessica Arvidsson; Elina Wallmenius; Nora Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Gillette; marketing; Genusteori; feministisk teori; Gillette; marknadsföring;

  Sammanfattning : The research question is as follows: Have Gillette chosen to market their products from a gender perspective and if so, what are those differences?   The purpose of the study is to compare the ways in which Gillette portrays the individual in their respective gender presentation. The theories used in this analysis come under the heading of  'gender theory' alongside 'feminist theory'. LÄS MER

 3. 3. Ensam på ålderns höst? : -       ett samhällsperspektiv på äldres upplevelser av ensamhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; äldre; ålderism; strukturalism; Durkheim; subjektiv ensamhet;

  Sammanfattning : Äldres ensamhet ses som ett vanligt förekommande problem i samhället idag och får utrymme i både media, forskning och i det allmänna talet. Hur utbredd är ensamheten och vad förklarar den subjektiva ensamheten hos äldre personer? Här undersöks äldres ensamhet ur ett makroperspektiv med syftet att studera vad som påverkar upplevelser av ensamhet hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Skärmönstergenerering för 2D-cutting stock problem : Råmaterialsoptimering med fyra olika optimeringsmodeller för Olofsfors AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Eriksson; Fredrik Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :Tvådimensionellt cutting stock problem; skärmönster- generering; skärmönsteralgoritm; heltalsoptimering; branch and bound; materialoptimering;

  Sammanfattning : Olofsfors AB beställer idag stålplåtar, remsor och stänger av stålleveran- törer för sin produktion av skop- och vägstål samt skogsband. Stålremsorna för produktion av skop- och vägstål beställs i dimensioner som är redo att skä- ras endimensionellt och vidarebehandlas till skopstålsdetaljer i fabriken. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner och dess betydelse för personer över 65 år i ordinärt boende : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Olegård Jern; Sara Kristoffersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt beskriva arbetsterapeutiska interventioner och dess betydelse för personer över 65 år i ordinärt boende. Datainsamling har skett genom att systematiskt välja ut och kvalitetsgranska publicerade vetenskapliga artiklar genom datorbaserade och manuella sökningar med bestämda sökord. LÄS MER