Sökning: "Anna Kubicka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Kubicka.

  1. 1. Undersköterskors upplevelse av att främja fysisk aktivitet hos personer på demensboende : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

    Författare :Anna Kubicka; [2018]
    Nyckelord :demens; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad omvårdnad; rörelse.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. Individuella intervjuer genomfördes och det insamlade materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i nio underkategorier samt fyra kategorier; undersköterskans personliga egenskaper, undersköterskans yrkesroll, yttre faktorer samt personen med demens. LÄS MER