Sökning: "Anna Löfling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Löfling.

  1. 1. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

    Författare :Anna Löfling; [2015]
    Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

    Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER