Sökning: "Anna Lövstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lövstrand.

  1. 1. Mot något nytt : Ett riktigt arbete för personer med utvecklingsstörning

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Hanna Weitman; Anna Lövstrand; [2008]
    Nyckelord :daglig verksamhet; utvecklingsstörning;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå den viljeinriktning som präglar en privat daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsa-gor från handledare och deltagare. Vi har i vår studie utgått från två olika sätt att tänka angå-ende stödet till personer med utvecklingsstörning. LÄS MER