Sökning: "Anna Lagerkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Lagerkvist.

 1. 1. Förskolebarns lärande : en diskursanalys av förskolans reviderade läroplan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Lagerkvist; [2011]
  Nyckelord :Barn; läroplan; förskola; lärande; diskurs; språk och makt;

  Sammanfattning : Uppsatsen heter Förskolebarns lärande – en diskursanalys av förskolans reviderade läroplan. Studiens syfte är att tolka hur föreställningar om barns lärande formuleras i den omarbetade läroplanen för förskolan genom att göra en diskursanalys av olika policydokument. LÄS MER

 2. 2. Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk : en fallstudie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL)

  Författare :Anna Lagerkvist; [2007]
  Nyckelord :ledarskap; nätverk; Reggio Emilia; arbetslag; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk – en fallstudie var att ta reda på vilket ledarskap som leder till ett nätverk som främjar det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolorna. Min frågeställning för arbetet var ”Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på de enskilda pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och utforskande projekt”? För att få svar på frågeställningen så har jag studerat litteratur och deltagit vid 18 av 20 nätverksträffar i en kommundel under perioden augusti till december 2006 i fem olika nätverk och gjort observationer samt delat ut en enkät till alla deltagare med öppna och slutna frågor. LÄS MER