Sökning: "Anna Lantz"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Lantz.

 1. 1. Rektors förväntningar på specialpedagogens arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Lantz Nilsson; Eva Vesterlund Alm; [2016]
  Nyckelord :specialpedagog; samverkan; ledarskap; skolutveckling; inkludering; specialpedagogiskt förhållningssätt; jurisdiktion; KASAM;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag är mångfacetterat. Utbildningen ger specialpedagogen kunskaper, förmågor och färdigheter inom det specialpedagogiska området. Vår erfarenhet är att det praktiska specialpedagogiska uppdraget är otydligt utifrån vem som ska utföra detta och vad det ska innehålla. LÄS MER

 2. 2. Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anna Bengtsson Lantz; Rebecca Strand; Zara Svensson Birath; [2015]
  Nyckelord :Project manager; Project management; internal change projects; for- profit organisations; stress; stressors; coping; coping strategies; Projektledare; projektledning; interna förändringsprojekt; vinstdrivande organisationer; stress; stressorer; coping; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka stressorer som förekommer hos projektledare i interna förändringsprojekt. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva vilka former av känslo- och problemfokuserad coping som projektledare använder i interna förändringsprojekt inom vinstdrivande organisationer. LÄS MER

 3. 3. Blod, svett och könsstereotyper : En semiotisk bildanalys och retorisk textanalys på träningstidningarna Kom i Form Kvinna och Kom i Form Man ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Angelica Meurk; Bengtsson Lantz Anna; [2014]
  Nyckelord :könsidentitet; genus; träning; medier; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i genusteorin under- söka hur tidningarna KiF Kvinna och KiF Man reproducerar och kommunicerar genus och hur detta kommer till uttryck genom text och bild.  Analysen visar tydliga skillnader i synen på manlig och kvinnlig träning. LÄS MER

 4. 4. Det nya Afrika? : Bilden av Afrika i Sveriges Television

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Lantz; [2014]
  Nyckelord :Africa; Africa rising; foreign news; identification; journalism; narrative analysis; representation; stereotypes; The Swedish Broadcasting Corporation; Afrika; Det nya Afrika; utrikesnyheter; identifikation; journalistik; narrativanalys; representation; stereotyper; Sveriges Television;

  Sammanfattning : Today, the mass media is playing a key role in reinforcing globalisation, providing people with information that can make them more enlightened about the world. But apart from being an efficient tool for spreading information and a possible ”window on the world” the media can also produce preconceptions and create distance between people and places. LÄS MER

 5. 5. Egenföretagande inom kultursektorn i Arvika : En jämförande undersökning av statlig, regional och kommunal kulturpolitisk syn på egenföretagande verksamhet och hur dessa synsätt skiljer sig från egenföretagarnas uppfattning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, I intend to examine some aspects of the activities of cultural companies in the town of Arvika. The study is qualitative in nature and based on in-depth interviews with self-employed cultural workers, as well as representatives from Arvika municipality. LÄS MER