Sökning: "Anna Larneback"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Larneback.

  1. 1. En fallstudie om hur personalomsättning avsocialsekreterare ser ut inom socialtjänsten i en norrländsk glesbygdskommun

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete;

    Författare :Göran Kallin; Anna Larneback; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningDenna studie syftar till att undersöka hur personalomsättningen av socialsekreterare ser utinom socialtjänsten i Västerbottens inland. Studien är en fallstudie av ett socialkontor i englesbygdskommun i Västerbotten. LÄS MER