Sökning: "Anna Larsdotter Flygt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Larsdotter Flygt.

 1. 1. Att upptäcka och stötta flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter : En enkätstudie av SVA-lärares uppfattningar och upplevelser av detta arbete på Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Larsdotter Flygt; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; språkintroduktion; gymnasiet; flerspråkighet; i läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet :  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Larsdotter Flygt; [2011]
  Nyckelord :texttyper; genrer; genrepedagogik; genredefinitioner; andraspråkselever;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur ett antal lärare arbetar med genrer/texttyper och om deras arbetssätt passar andraspråkselever, alltså om deras undervisning är tillräckligt tydlig för att andraspråkselever ska uppnå en genrekunskap. Den teoretiska delen av studien presenteras i form av en litteraturgenomgång om forskning kring andraspråkslevers språkutveckling och olika genrepedagogiska inriktningar. LÄS MER