Sökning: "Anna Larsson Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden Anna Larsson Larsson.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 2. 2. Trafiksäkrare gång- och cykelvägar till skolan: En fallstudie på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna-Bella Arnsmar; Lisa Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet vid skola; barn och trafiksäkerhet; fysiska och beteendepåverkande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Idag upplevs det att vissa gång- och cykelvägar till skolan inte är tillräckligt trafiksäkra, vilket resulterar i att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan istället. Det medför att antalet barn som går och cyklar till skolan minskar. För att ändra på det här bör åtgärder tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskors implementering av evidensbaserad omvårdnad i kliniskt arbete - litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Larsson; Elisabet Nyman; [2020]
  Nyckelord :evidensbaserad omvårdnad; implementering; hinder; främjande faktorer; erfarenheter;

  Sammanfattning : Det finns idag stora variationer i vården, vilket betyder att vården inte alltid baseras på bästa tillgängliga kunskap. Sjuksköterskor har ansvar att tillhandahålla god och säker omvårdnad och måste kritiskt granska och reflektera över omvårdnaden i den egna verksamheten. LÄS MER

 4. 4. "There is no business on a dead planet" : En fallstudie av interna kommunikationsprocesser om hållbara arbetssätt i IT-konsultbranschen.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Pettersson; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Green IS; Green IT; Internal communication processes; Information distribution; Communication of sustainability issues; Sustainable working methods; Sensemaking; Double Loop Learning; DLL; Mental models; Systems thinking; Hållbarhet; Grön IS; Grön IT; Interna kommunikativa processer; Kommunikationsprocess; Informationsspridning; Kommunikation av hållbarhetsfrågor; Hållbara arbetssätt; Meningsskapande; Double Loop Learning; DLL; Mental modell; Systemtänkande;

  Sammanfattning : Sustainability has become increasingly important in global debates and in world politics, where the UN has formulated 17 sustainability goals. This has led to increased pressure on companies to focus more on sustainability. LÄS MER

 5. 5. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER