Sökning: "Anna Lena Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Davidsson.

  1. 1. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med missbruksproblematik

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Anna Lena Davidsson; Lotta Johansson; [2014]
    Nyckelord :alkohol; narkotika; bemötande; ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; attityd; missbruk; upplevelser;

    Sammanfattning : Beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett folkhälsoproblem i Sverige. Vården av de skador och sjukdomar som uppkommer till följd av detta upptar en stor del av hälso- och sjukvården, och dessa patienter är något som ambulanspersonal ofta stöter på. LÄS MER