Sökning: "Anna Lena"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden Anna Lena.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter efter interhospital överföring : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrike Nilsson Schöneich; Anna-Lena Terner; [2022]
  Nyckelord :interhospital transfer; interfacility transfer; critical care nursing; handover; transitions of care; communication; patient safety; interhospital överföring; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mottagande; kommunikation; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Interhospitala överföringar har ökat de senaste åren och tidigare forskning har fokuserat på transportfasen utifrån olika perspektiv. Det saknas däremot forskning kring intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att ta emot och vårda patienter efter interhospital överföring, därför valde vi att fokusera på detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Hur ser undervisning ut för elever med AST? : En studie hur pedagoger kan stödja läsförståelseutveckling hos elever med autismspektrumtillstånd genom att anpassa undervisning och lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Holm Larsson; Eva-Lena Eklöf; [2022]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd AST ; exekutiva funktioner; kunskap; lärmiljö; läsförståelse; resurser; stöd; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och förstå text är en individuell rättighet som påverkar människors möjligheter i livet. Enligt Skollagen ska utbildningen beakta varje enskilt barns behov och ge stöd så att varje barn kan utvecklas så långt som möjligt. LÄS MER

 3. 3. En kvinnlig 1800-talskonstnär i nya digitala källor: : Emma Toll (1847–1917) liv och verk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Lena Jönsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Art history research, both Swedish and international, has highlighted only a few of the female artists who began their studies in the mid-1860s, in contrast to later female academy students. This in contrast to the larger and smaller groups of male artists who paved the way for other men and consequently whose work and portrayal are more often canonized. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i gymnasiesärskolan : En studie av fem lärares uppfattningar och användande av digitala verktyg i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna-Lena Häggström; [2022]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; digitala verktyg; artefakt; interaktion; delaktighet; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva hur lärarna använder de digitala verktyg i gymnasiesärskolan och hur användandet upplevs av lärarna. Studien syftar till att svara på följande frågor:I vilka sammanhang berättar lärarna att de använder digitala verktyg i sin undervisning och vilket lärande blir möjligt? Vilka pedagogiska utmaningar i undervisningen med digitala verktyg i skolan blir synliga enligt lärarna samt hur upplever lärarna användningen i förhållande till sin egen kompetens?Analysen skedde i flera steg. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsfokuserade interventioner för att motverka social isolering hos äldre personer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna-Lena Bjelke; Mikaela Hopstadius; [2022]
  Nyckelord :Activity engagement; belonging; loneliness; occupational therapy; social activities.; Aktivitetsengagemang; arbetsterapi; ensamhet; samhörighet; sociala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer är en växande grupp i samhället. Förluster och minskat socialt nätverk är en naturlig del i denna fas av livet. Att leva i social isolering kan leda till stora hälsoproblem. LÄS MER