Sökning: "Anna Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Anna Lind.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
  Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER

 2. 2. Inspiratörerna, innovatörerna, rebellen och kvinnorna : Framställningen av manligt och kvinnligt i författaporträtt i läromedlet Svenska impulser 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; CDA; gender theory; performativity; functional grammar; SFL; transitivity; agency; teaching aid; literary history; kritisk diskursanalys; CDA; genusteori; performativitet; funktionell grammatik; SFL; transitivitet; agentivitet; läromedel; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze and compare the representation of social actors in six different author presentations from the teaching aid Svenska Impulser 2, (2012). More specifically, I investigate similarities and differences in the representation of men and women and, thus, what meanings are ascribed to these gender categories. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kunskap och kompetens vid vård av multisjuka äldre med långvarig smärta : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Renata Bedyk; Anna Lind; [2020]
  Nyckelord :complex long-term pain; pain management; experience of care; specialist nurse; långvarig smärta som komplexitet; smärtbehandling; upplevelse av vård; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har lång erfarenhet av att möta och vårda multisjuka äldre som lever och lider av långvarig smärta. Smärtan kan visas som symtom orsakad av otillräckligt eller ej adekvat behandling. Det resulterar i en gradvis funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt hos multisjuka äldre. LÄS MER

 4. 4. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Sammanfattning : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. LÄS MER

 5. 5. Tillämplighet med en modifierad graderingskala för skelettmognadsbedömning med Magnetisk resonanstomografi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER