Sökning: "Anna Lindblom"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Lindblom.

 1. 1. Bemötande i vården : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Glasberg; Anna Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; upplevelser; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och blir allt vanligare i den somatiska vården. Patienter och närstående upplever brister i både bemötande och i kommunikation. Patienter upplever att sjuksköterskor inte förstår dem vilket leder till att barriärer uppstår i vårdandet. LÄS MER

 2. 2. Från identifiering till åtgärder. Hur matematiksvårigheter kan förstås och mötas inom ramen för speciallärares arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Jakobsson; Anna-Karin Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematikhinder; matematiklärande; orsaker; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. I studien används fokuserade gruppintervjuer och 14 speciallärare, specialpedagoger och lärare som arbetar med matematik inom det specialpedagogiska området har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Cséplö; Fanny Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; family caregivers; home rehabilitation; Arbetsterapi; närstående; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Tio deltagare ingick i studien. LÄS MER

 4. 4. Personer med samsjuklighet. : Livsvillkor och behov av vård och stöd.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Maria Lindblom; [2015]
  Nyckelord :Samsjuklighet; psykiatri; missbruk; psykisk funktionsnedsättning; behov; insats; co-morbidity;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe and analyze the living condition for individuals with co-morbidity in different spheres of life based on a survey conducted in Blekinge county council. The aim has also been to examine the relation between individuals with co-morbidity and the care and support that is available under current legislation. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerheten vid tillämpning av LVU 2§ : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Nina Lindblom; Anna Roos; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rättssäkerhet vid socialnämndens respektive domstolens bedömningar gällande LVU 2§ beskrivs och diskuteras i aktuell forskning. Efter en utförlig sökning fann vi 12 avhandlingar och artiklar som överensstämde med studiens syfte. LÄS MER