Sökning: "Anna Littorin Ferm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Littorin Ferm.

  1. 1. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
    Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER