Sökning: "Anna Mårten Axelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Mårten Axelsson.

  1. 1. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
    Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? För att besvara syftet har en kombination av metoder som design based research och participatory design använts. Den teoretiska referensramen innefattar flera ramverk för att mäta och förstå digital kompetens på både individ och organisationsnivå, bland annat The e-capacity model och EU:s ramverk DigCompEdu likväl som ett försök att beskriva vad professionell digital kompetens innebär. LÄS MER