Sökning: "Anna Maj"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Anna Maj.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Att hitta vägen till inkludering i förskolan En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Maj; Cathrine Jovander; [2020-01-16]
  Nyckelord :inkludering; barn i behov av särskilt stöd; skolan; förskolan; förhållningssätt; delaktighet; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kringbegreppet inkludering, vilka barn som de anser vara i behov av särskilt stöd samt hurförskollärarna resonerar kring att arbeta inkluderande i förskolan med fokus på barn i behov avsärskilt stöd.Centrala frågeställningar i föreliggande studie är följande:1. LÄS MER

 3. 3. Läsa 4–6 utgåva eller lättläst utgåva? - En komparativ jämförande studie av Maj Bylocks lättlästa utgåva av Robin Hood för 9–12 år och Howards Pyles bearbetade utgåva för 9-12 år av Robin Hood.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; läsbarhet; svåra ord; meningsbyggnad; höger vänstertung mening; LIX;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför Maj Bylocks lättlästa utgåva (1997) av Robin Hood medHoward Pyles utgåva av Robin Hood (2016), bearbetad och översatt av Martin Svensson. Syftetmed analysen är att analysera vilka språkliga genomföranden som skiljer de båda utgåvorna åt. LÄS MER

 4. 4. Innehållsanalys av Albaniens nationella handlingsplan för genomförandet av UNSCR 1325

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Lindahl; [2018]
  Nyckelord :UNSCR 1325; handlingsplan; NAP; Albanien; kvinnor; flickor; fred; säkerhet;

  Sammanfattning : Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en Albansk handlingsplan för genomförandet av UNSCR 1325. Arbetet utmynnade i framtagandet av ett utkast som fastställdes i maj 2017 med målet om att anta slutgiltig version under 2018. LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsförordningens införande : Hur organisationer förhåller sig till dataskyddsförordningen, riskbedömning och efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Astrid Billman; Anna Dyrhage; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; the data protection regulation; risk assessment; risk management; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsförordningen; riskbedömning; riskhantering;

  Sammanfattning : On May 25 2018, the General Data Protection Regulation from EU was introduced, which aims to protect individual fundamental rights and freedoms, in particular their right to protection of personal data. The data protection regulation replaces the EU's previous data protection directive and will help prevent the flow of data within the Union being hindered, as the data protection ordinance will apply to all members of EU. LÄS MER