Sökning: "Anna Maria Josefsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Maria Josefsson.

  1. 1. Upplevelser av arbetsmotivation och stress på ett tillverkningsföretag inom flygindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anna-Maria Jansson; Magdalena Josefsson; [2010]
    Nyckelord :Work motivation; stress; financial crisis; Arbetsmotivation; stress; finanskris;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur de anställdas upplevelser av arbetsmotivation och stress ser ut i arbetet samt att se om finanskrisen har påverkat de anställdas upplevelser av arbetsmotivation och stress. Undersökningen är genomförd på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. LÄS MER