Sökning: "Anna Maria Kemi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Maria Kemi.

 1. 1. Upptäck fysik och kemi genom de 7 sinnena - En handledning för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna-Maria Håkansson; [2012]
  Nyckelord :Fysik; Förskola; Handledning; Kemi; Sinnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkligt perspektiv på naturvetenskap och matematik. En undersökning om hur texters uppbyggnad påverkar förståelsen av de begrepp som beskrivs

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Rönnow; Katarina Ekerfors; Anna-Maria Jakobsson; [2007]
  Nyckelord :Begreppsförståelse ­ Språkförståelse ­ Naturvetens;

  Sammanfattning : Den språkliga uppbyggnaden av en text påverkar förståelsen av de fenomen som texten beskriver. Detnaturvetenskapliga och matematiska språket är abstrakt, objektivt, informationsorienterat, kortfattat och harsyntaktisk vaghet. LÄS MER

 3. 3. Strategier i kemiundervisningen : Hur får man elever motiverade och intresserade för kemi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Maria Gundersen; [2004]
  Nyckelord :Education; Kemi; undervisning; strategier; Pedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att studera hur man i gymnsaiekursernas kemiundervisning får eleverna motiverade och intresserade för kemi. Dels huruvida kemilärarnas strategier skiljer sig åt beroende på om de i sin lärarexamen har kemi som huvudämne eller ej. LÄS MER