Sökning: "Anna Maria Pejic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Maria Pejic.

  1. 1. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
    Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

    Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER