Sökning: "Anna Maria Svantesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Maria Svantesson.

  1. 1. Investor Relations - en agentkostnad

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Gottmark; Maria Svantesson; Paula Axell; [2003]
    Nyckelord :IR; investerare; aktiemarknaden; agentkostnad; informationsasymmetri; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör kunna dra slutsatser om hur informationen används och vilket värde den tillmäts av mottagare och av givare. LÄS MER