Sökning: "Anna Mathiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Mathiasson.

  1. 1. Yngre personers upplevelser av livet efter stroke

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Anna Dahlstrand; Sofia Mathiasson; [2011]
    Nyckelord :Stroke; Younger persons; Experiences; Information; Rehabilitation; stroke; yngre personer; upplevelser; information; rehabilitering;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa hur yngre personer efter stroke upplevde det dagliga livet. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar gjordes. Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 30 000 personer av stroke och uppskattningsvis lever 100 000 personer med något funktionshinder. LÄS MER