Sökning: "Anna Melin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anna Melin.

 1. 1. Symboler som skrivstöd vid skrivandet av faktatexter för elever med språkstörning : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Ljungdahl; Catarina Lång; [2020]
  Nyckelord :språkstörning; skrivande; intervention; symbolkarta; singel-subjekt design;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att symbolstöd främjar texters strukturer, textproduktion, syntax och ordförråd hos elever i skrivsvårigheter. Därför var studiens syfte att undersöka om tankekarta med symbolstöd, eller symbolkarta, hade betydelse för skrivandet av faktatexter med avseende på innehåll, struktur samt form i texterna, för elever med språkstörning. LÄS MER

 2. 2. Kulturellt (O)Slipade Diamanter - Unga Kvinnliga Musiker & Självrepresentation Online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pauli Anna; [2020]
  Nyckelord :feminism; musik; Instagram; sociala medier; representation; kulturella diamanten; taktiker; objektifiering; könsstrukturer; musikbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnliga musiker beskriver användandet av sociala medier för att ta makten över sina musikkarriärer och vilka taktiker de kan tänkas använda i representationen av sig själva. Frågeställningarna som diskuteras är; vilka taktiker använder unga kvinnliga musiker sig av på sociala medier? Vilken betydelse har musikbranschens könsstrukturer på representationen online? På vilket sätt förändras kvinnornas taktiker beroende på musikgenre? För att besvara syfte och frågeställning har kvalitativa intervjuer gjorts med fem unga kvinnliga musiker. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av delaktighet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Qvarnström; Anna Melin; [2019]
  Nyckelord :Care Experience; Participation; Patient Perspective; Person -Centered Care; Interaction; Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Vårdupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Patientlagen skall patienten ses som en resurs i sin egen vård och förväntas vara delaktig i beslut och resonemang. Patienten har rätt till självbestämmande och får själv avgöra vilken grad av delaktighet som önskas. LÄS MER

 4. 4. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av resistensmekanismer hos nematoder samt framtagande av en resistensassay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mårten Klaesson; Ellen Melin; Malmström Elin; Anna Hillver; Felix Olsson; Julia Dencker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete är en beställning från Vidilab AB som går ut på att kartlägga resistensmekanismer hos nematoder samt ta fram en resistensassay. Beställningen grundar sig i problematiken kring dagens metoder för resistensbestämning, som går ut på att analysera förekomsten av ägg i avföringen från betande djur innan respektive efter avmaskning. LÄS MER