Sökning: "Anna Mittendorf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Mittendorf.

  1. 1. Att sticka ut eller passa in : Könsstereotyp tv-reklams inverkan på kvinnors konformitet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Caroline Dromberg; Anna Mittendorf; [2006]
    Nyckelord :Konformitet; priming; könsstereotyp; tv-reklam;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt huruvida priming för den kvinnliga könsstereotypen i tv-reklam ökar graden av konformitet hos kvinnor. Tidigare forskning har visat att sådan priming kan leda till försämrade prestationer och sänkta ambitionsnivåer hos kvinnor. Deltagarna i studien utgjordes av 76 kvinnliga universitetsstudenter. LÄS MER