Sökning: "Anna Mizser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Mizser.

  1. 1. Annan Anknytning: Ett förlegat begrepp eller en outnyttjad möjlighet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Anna Mizser; [2022]
    Nyckelord :Internationell privaträtt; Private international law; Familjerätt; Annan anknytning; Hemvist; Anknytning; Rättsvägran; Conflict of laws; Internationell privat- och processrätt; IFL; IÄL; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The term another type of connection occurs in several areas of Swedish family laws that concern conflict of laws. The purpose of this text is to define the meaning of this term. LÄS MER