Sökning: "Anna Nitsch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Nitsch.

 1. 1. Lärare och mentorer som gör skillnad : en intervjustudie med gymnasieelever vilka lever med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Nitsch; [2018]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Psykisk ohälsa; Problematisk frånvaro; Specialpedagogens uppdrag; Mentorer; Relationsskapande arbete;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap om specialpedagogiska insatser som skolan kan erbjuda för att underlätta för elever, som lever med psykisk ohälsa, att genomföra sin gymnasieutbildning. För att belysa detta behövde jag få del av elevers egna erfarenheter från sina gymnasiestudier. LÄS MER

 2. 2. Läsmotstånd och läsupplevelser : en intervjustudie med högstadieelever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Nitsch; [2014]
  Nyckelord :boksamtal; fiktiva texter; fritidstexter; svenska med didaktisk inriktning; icke- läsare; litteraturundervisning; läsmotstånd; läsning; läsupplevelser; reflekterande samtal; uppfattningar om läsning;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka föreställningar och uppfattningar hos elever som uttrycker ett starkt motstånd mot skönlitterär läsning i skolan. Med utgångspunkt i elevernas upplevelser av fiktionsläsning är uppsatsens ambition också att reflektera över lärarens roll, hur lärare kan arbeta tillsammans med eleverna och vad lärare kan lära sig av dem. LÄS MER