Sökning: "Anna Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Anna Nordén.

 1. 1. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 2. 2. Optimal Production Planning for Small-Scale Hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna-Linnea Towle; [2018]
  Nyckelord :Optimisation; optimization; hydropower planning; self-adaptive; automatic control; optimal planning; Optimering; vattenkraftplanering; självreglerande; automatisk styrning; optimal planering;

  Sammanfattning : As more and more renewable energy sources like wind and solar power are added to the electricgrid, reliable sources of power like hydropower become more important. Hydropower isabundant in Scandinavia, and helps to maintain a stable and reliable grid with added irregularitiesfrom wind and solar power, as well as more fluctuations in demand. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning i retorik och teori : En studie av förhållandet mellan skandinaviska grund- och gymnasieskolors styrdokument i förhållande till deklarationen om nordisk språkpolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :neighbouring languages; Norwegian; danish; neighbouring language teaching; the declaration of Nordic language policy; grannspråk; norska; danska; grannspråksundervisning; deklarationen om nordisk språkpolitik; språkpolitik;

  Sammanfattning : Inom Norden finns ett samarbete och en politisk satsning på att förstärka grannspråksundervisningen i skolan, vilket framgår i avtal som exempelvis deklarationen om nordisk språkpolitik. Men hur ser arbetet med att stärka grannspråksundervisningen ut? Denna studie syftar till att undersöka förhållandet mellan deklarationen om nordisk språkpolitik och de skandinaviska skolornas styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk : - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Johannesson; Martin Westport; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Performance CSP ; Environmental; Social Governance ESG ; Financial risk; Nordic market; Socially Responsible Investing; Stock volatility; Corporate Social Performance CSP ; Miljömässiga; sociala styrningsmässiga ESG faktorer; Finansiell risk; Nordiska marknaden; Socialt ansvarsfulla investeringar; Volatilitet;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Gustav Johannesson och Martin Westport Handledare: Andreas Stephan Medbedömare: Anna Stafsudd Titel: Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag Bakgrund: Företags sociala ansvar har ständigt funnits på företagsagendan under senaste åren efter ökade globala utmaningar och större påtryckningar från intressenter. Man kan se allt större risker som är kopplade till företags hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Ringspännen i Lund - Förändringar i materiell kultur i Norden under sen vikingatid och medeltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Isberg; [2017]
  Nyckelord :Ring brooches; Viking age; Middle ages; Lund; Scandinavia; Typology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the similarities and differences between them. LÄS MER