Sökning: "Anna Nordberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Nordberg.

 1. 1. Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susann Engman; Anna Nordberg; [2020-10-19]
  Nyckelord :ungdomar psykiska hälsa; övergång; vuxnas psykiska hälsa och familj;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter efter mastektomi till följd av bröstcancer

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Nordberg; Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Praktiskt mångfaldsarbete : En fallstudie av Piteå Kommuns socialtjänsts praktiska mångfaldsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Lundman; Anna Nordberg; [2015]
  Nyckelord :diversity; diversity management; workplace diversity.;

  Sammanfattning : I takt med att medellivslängden ökar och att andelen personer med utländsk bakgrund växer behöver organisationer ha kunskap om hur de ska hantera mångfald. Detta för att de ska kunna ta tillvara på alla mänskliga resurser samt för att möta framtidens arbetskraftsbehov. LÄS MER

 4. 4. Kan motivation styras? : Ekonomistyrningens utformning och dess påverkan på motivationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Söderlund; Zimona Nordberg; [2014]
  Nyckelord :Självbestämmandeteori; inre motivation; yttre motivation; grundläggande psykologiska behov; ekonomistyrning som ett paket;

  Sammanfattning : För att organisationer ska kunna generera ett bra resultat är medarbetarna en viktig resurs. Hur väl medarbetarna utför sitt arbete beror till stor del på hur motiverade de är. LÄS MER

 5. 5. Den nationella styrningens form, förmedling och fäste i socialtjänstens praktik : En studie om gränser och handlingsutrymme

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna-Clara Nordberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är en verksamhet där förändringar under beteckningen NPM har varit aktuella under en lång tid. Tidigare studier av socialtjänstarbetares arbetsvillkor under de nya förutsättningarna har visat på en mörk situation. Dock saknas undersökningar där arbetsvillkoren kopplas till den överorganisatoriska styrningen. LÄS MER