Sökning: "Anna Nystedt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Nystedt.

 1. 1. Designing for Cognitive DisabilityHow FlexiChat Affects the Accessibility of Instant Messaging

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Nystedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an Instant Messaging application named FlexiChat, suited for adolescents in special needs school, has been developed and evaluated. Communication is based on symbols instead of text and uses the Flexiboard as main input device to accommodate the cognitive limitations of the user group. LÄS MER

 2. 2. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Nystedt; Lisa Rönnols; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; idétävling; Skåne; klimatanpassning; gestaltning;

  Sammanfattning : In this master thesis we aim to create examples on how to develop the climate adaption for increased sea levels in the coastal landscape of Skåne, to not only work as a defence against the sea, but also be combined with social, aesthetic and ecological values. The work results in a design proposal, which was used to compete in the idea competition Imagine Open Skåne 2030. LÄS MER

 3. 3. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Edström; Anna Nystedt; [2014]
  Nyckelord :1700-tal; formträdgård; herrgård; Rosenlund; historisk undersökning; svensk trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : En tidigare bortglömd park intill Rosenlunds herrgård i Jönköping påträffades i samband med en georadarundersökning år 2010. Cirka 70 centimeter under mark synliggjordes strukturen av en formträdgård som antas vara anlagd i samband med att herrgården uppfördes omkring 1790. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande : Svårighet eller möjlighet? En intervjustudie om elevers och lärares uppfattningar om elevinflytande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Åsa Lundin; Susanne Nystedt; Anna Sjölander; [2009]
  Nyckelord :elevinflytande; demokrati; motivation;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I bakgrunden beskrivs innebörden av begreppet elevinflytandet och läsaren får en bild av vadsom står i styrdokumenten vad gäller elevinflytande. Det redogörs för olika perspektiv påvilka möjligheter respektive svårigheter som kan finnas i arbetet kring elevinflytande iundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Immateriella tillgångar - ur en intressents perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabina Mårtensson; Pia Lundqvist; Anna Nystedt; [2003]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Asymmetrisk information; Intressenter; IAS 38; Intellektuellt kapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. LÄS MER