Sökning: "Anna Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Anna Olofsson.

 1. 1. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna genom rektorsutbildningen förbereds för att leda fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Sand; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; rektor; rektorsutbildning; ledarskap; erfarenhet; förändring över tid; utbildningsbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl förberedda de medverkande rektorerna upplever sig vara att leda fritidshemmet, efter avslutad rektorsutbildning. Vidare undersöker vi om fritidshemmet har fått mer utrymme i rektorsprogrammet i takt med att styrdokumenten blivit tydligare kring fritidshemmets uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Läsande och skrivande i förskoleklassen : En kvalitativ analys med fenomenografiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olofsson; Mikaela Sillanpää; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; Förskoleklassen; Hitta språket; Lgr11; Fenomenografi; Sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta reda hur lärare erfar arbetet med läs och skrivutveckling utifrån de nya skrivelserna i Lgr11, tillsammans med bedömningsstödet Hitta språket i den obligatoriska förskoleklassen. Studien har en teoretisk utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet och metoden grundar sig i fenomenografin. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares konstruktioner av undervisning : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus och inomhus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Olofsson; Nora Taavo Sidér; [2020]
  Nyckelord :Undervisning; lärande; utbildning; konstruktion; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus respektive inomhus i relation till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien baserades på en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Filipsson; Sofia Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Läsintresse och läsmotivation hos barn i årskurs 3 : En kvantitativ och kvalitativ studie av barns läsning utifrån flerspråkighet och kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Olofsson; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :Reading motivation; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Reading interest; Multilingualism; Gender.; Läsmotivation; Inre motivation; Yttre motivation; Läsintresse; Flerspråkighet; Kön.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate reading interest and motivation of pupils in grade 3 in relation to multilingualism and gender. The methods used are quantitative methods through surveys and qualitative methods through follow-up interviews that investigate what attitude to fiction the pupils express and what the pupils themselves think affect their attitude. LÄS MER