Sökning: "Anna Olsén"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Anna Olsén.

 1. 1. Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Olsen; [2021]
  Nyckelord :depressive disorder with anxious distress; mixed depressive and anxiety disorder; ICD-11; DSM-5; diagnostics; depressiva syndrom med ångest; blandade ångest- och depressionstillstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. LÄS MER

 2. 2. Implementering av matematikdidaktisk forskning i grundskolan : Tydlighet, läromedel och aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Esselin; Anna Olsen; [2020]
  Nyckelord :Evidence-based; Mathematics; Didactics; Textbooks; Elementary School; Educational Practice.; Forskningsimplementering; matematik; didaktik; vetenskaplig grund; läromedel; undervisning; grundskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur F-3-lärare tänker att den matematikundervisning de bedriver är kopplad till forskning och hur lärarna tänker att matematikdidaktisk forskning kan tillgängliggöras för att implementeras i matematikundervisningen. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två respektive tre deltagare har genomförts för datainsamling, vid två grundskolor i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Skrivutveckling i ett kommunikativt samhälle : Vilka skriftliga förmågor värderas i skolan och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Olsen; Elin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; kreativt förhållningssätt; skriftliga uttryck; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor F-3-lärare, vid två grundskolor i Mellansverige, värderar som viktiga i elevers skrivutveckling i årskurserna F-3, till elevernas fortsatta utveckling och till samhället. Två fokusgruppsintervjuer om fem, respektive fyra F-3-lärare har genomförts för datainsamling. LÄS MER

 4. 4. Det är tråkigt att läsa - en studie om mellanstadiepojkars attityd till skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Olsen; Sarah Witt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många pojkar slutar läsa böcker redan i 10-årsåldern. De har alltså knappt hunnit komma in iden så kallade bokslukaråldern1, innan de överger böckerna. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader i hur sjuksköterskor uppfattar begreppet "en god död" i en palliativ kontext : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Olsén; Jennie Pettersson; [2016]
  Nyckelord :End-of life care; Good death; Nurses understanding; Palliative care; Qualitative content analysis; God död; Kvalitativ innehållsanalys; Palliativ vård; Sjuksköterskors uppfattningar; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Världens åldrande befolkning innebär att fler människor i framtiden kommer befinna sig på den långsamma vägen mot döden. Genom att lindra lidande och främja livskvalitet kan palli-ativ vård optimera möjligheten för en god död. LÄS MER