Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. När rummets väggar rämnar : Anna Berglund 1857-1946. Ett konstnärskap i brytningstid mellan tradition och modernitet.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Olsson; [2022]
  Nyckelord :Anna Berglund; artist; woman artist; calligraphy; designer; pattern designer; watercolour; painting; decorative art; art teacher; architecture; field theory; network; entrepreneur; Anna Berglund; konstnär; kvinnlig konstnär; kalligraf; akvarell; teckningslärare; hyllningsadress; dekorativ konst; mönsterritare; formgivare; design; Agi Lindegren; Tekniska skolan; Högre Konstindustriella skolan; nätverk; entreprenör; fältteori; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The overall objective of this thesis is to fill a gap in art historical research as well as in the history of women in a more general sense. The main focus is the life and work of artist Anna Berglund (1857-1946), who’s artistic practice spanned the fields of design, decorative art, calligraphy and watercolour painting. LÄS MER

 2. 2. Vilka perspektiv på makt och mångfald kan lågstadieelever möta i högläsningsböcker? : En studie ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Roos; Olsson Anna; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; makt; mångfald; critical literacy; högläsningsböcker; lågstadiet;

  Sammanfattning : Högläsning i en klassrumspraktik innebär att elever gemensamt tar del av berättelser och möter karaktärer som kan medföra nya perspektiv och identifikations möjligheter.  I de inledande delarna i Lgr22, den svenska läroplanen går det att läsa att skolan ska gestalta och förmedla värden som alla människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Olsson; Josefine Forslund; Louise Lundborg; [2022]
  Nyckelord :tränare; coaching; ryttare; utbildning;

  Sammanfattning : Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga områden. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska miljöns påverkan på människors hälsa : Hur människors fysiska aktivitet och rörelsemönster påverkas av boendemiljön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Aktiv transport; Fysisk miljö; Hälsa; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur de boende i två socioekonomiskt olika bostadsområden upplevde möjligheterna till fysisk aktivitet, samt hur den fysiska miljön påverkade deras rörelsemönster. De bostadsområden som jämfördes var Luthagen och Gottsunda som skiljer sig från varandra både i avseende till invånarnas inkomst, ohälsotal och stadsnära läge. LÄS MER

 5. 5. Concrete Guidance? : An empirical study examining attitudes in regard to The Act of Climate declarations and its influence on the construction industry. 

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sammy Hildebrandsson; Olsson Anna; [2022]
  Nyckelord :Climate declarations; Boverket; Emissions; Climate impact; Regulation; EPD; Life cycle; LCA; Environmental impact; Isomorphism; Institutional logic; Limit values;

  Sammanfattning : The construction industry is one of Sweden's largest industry emitters, an industry operating in the centre of cities worldwide, day and night. In order to achieve a more sustainable future and reduce greenhouse gas emissions, the construction industry must be less pollutive. LÄS MER