Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. I Accept - A quantitative study exploring possible determinants for consumer trust in AI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Linnéa Kähler; Elin Olsson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Artificial Intelligence AI ; Consumer trust; Anthropomorphism; Data transparency; Privacy concern; Personal relevance;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets roll för skapandet av hållbara arbetsförhållanden i ett gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Skarin; Max Olsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Boundaryless work; Boundary preferences; Boundary control; Sustainable working conditions; Leadership; Medledarskap;

  Sammanfattning : Increased competition and fast changing markets, combined with the development of Information and Communication Technology have changed modern working life. Due to this development work can be carried out regardless of time and place. Therefore, the traditional boundary between home and work has become blurred. LÄS MER

 3. 3. Dansundervisning för elever med autism och ADHD : En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter ur ett sociokulturellt perspektiv

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :dance; teaching dance; upper secondary school; autism; autism spectrum disorder; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neurodevelopmental disorder; interview study; adaptation; given models for thinking; teaching strategies; dans; dansundervisning; gymnasium gymnasiet; autism; autismspektrumstörning; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; intervjustudie; anpassningar; tankemodeller; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge and increase the understanding of teaching dance to students aged 16-18 with autism and ADHD in upper secondary school in Sweden by investigating teachers understanding of adaptation and the reason for students experiencing difficulties related to their diagnosis. The study also investigates the different strategies used by the teachers to adapt their teaching. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljön efter en organisationsförändring : En kvalitativ fallstudie av en organisationsförändring – övergången till en funktionsbaserad avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsmiljö; kommunikation; förändringsprocess; medarbetarperspektiv; förändringsarbete; organisationskultur; omorganisation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter en organisationsförändring har haft för arbetsmiljön hos en verksamhet som nyligen genomgått en förändringsprocess. Studien visar att utöver välkända nyckelfaktorer, såsom delaktighet, gruppdynamik, kommunikation och förståelse så finns det ytterligare faktorer som påverkat arbetsmiljön hos den undersökta verksamheten. LÄS MER

 5. 5. CRISPR-Cas9 versus Prime Editing : en metodjämförelse, kliniska prövningar och etiska aspekter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CRISPR Cas9; Prime editing; Clinical trials; Ethical aspects; CRISPR Cas9; Prime editing; Kliniska prövningar; Etiska aspekter;

  Sammanfattning : Det finns idag flera tusen genetiska sjukdomar som inte kan botas med hjälp av dagens läkemedelsbehandlingar. Detta är något forskarna försöker finna en lösning på. Två nya potenta genredigeringsverktyg har utvecklats och tros kunna bota och behandla många av de idag kända genetiska sjukdomarna. LÄS MER