Sökning: "Anna Papanikolaou"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Papanikolaou.

 1. 1. Att leva med ett missbruksförflutet i en drogfri vardag : En kvalitativ studie om före detta kvinnliga missbrukares erfarenheter och upplevelser av dåtid, nutid och framtid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Papanikolaou; [2012]
  Nyckelord :Missbruk; alkohol- och narkotikamissbruk; identitet; genus; moderskap; kvinna; kvalitativ metod; grundad teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra och förstå hur kvinnliga före detta missbrukare berörs av ett förflutet liv i missbruk. Hur förhåller sig kvinnliga före detta missbrukare i den drogfria tillvaron till det förflutna missbruket och synen på framtiden? För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar genomfördes fem kvalitativa intervjuer vilka analyserades med grundad teori som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Prestation hos kvinnor : Om kvinnors upplevelser och erfarenheter av krav i vardagens skilda miljöer

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emelie Baiden; Anna Papanikolaou; Hannah Strand; Lina Wistrand Mattila; [2011]
  Nyckelord :Prestation; identitet; livsvillkor; kvinnor; genus; stress; arbetslöshet; krav; gymnasielever; mamma; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Denna antologi har som syfte att synliggöra hur kvinnor upplever och upplevs i relation till prestation samt hur kvinnors livsvillkor och identitet berörs av krav och prestation. Kvinnan i rollen som gymnasieelev, arbetssökande, och mamma är målgruppen för att belysa vår valda tematik. LÄS MER