Sökning: "Anna Parviainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Parviainen.

  1. 1. Hur unga kvinnor med psykisk ohälsa uppfattar sina möjligheter till fast arbete eller studier : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Solveig Iréne Karlsson Parviainen; Anna Sandahl; [2013]
    Nyckelord :KASAM; Självkänsla; Self-efficacy; Ungdomar; Kvinnor; Psykisk ohälsa; Arbetslöshet;

    Sammanfattning : Att beskriva hur unga kvinnor med psykisk ohälsa som deltar i en kognitivt inriktad självstärkande intervention, resonerar avseende sina resurser och möjligheter för att skapa förutsättningar till att skaffa ett arbete/studera och komma in i en social gemenskap. Vidare är syftet att kartlägga vilka motiv och förväntningar informanterna hade för att gå utbildningen. LÄS MER