Sökning: "Anna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden Anna Persson.

 1. 1. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård : Sjuksköterskors upplevelser på vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cassandra Persson; Anna-Karin Sundell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing och konsumenters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Jakobsson; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; Influencer marketing; Sociala medier; Instagram; Köpbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett fenomen som blir en allt större del av vår vardag, något som innebär en omfattande förändring för detaljhandeln och dess aktörer. Tidigare marknadsföringsstrategier betraktas inte längre som de mest effektiva, utan sociala kanaler har snarare tenderat att bli ett allt viktigare verktyg när det handlar om marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att screena kvinnor för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alva Barcaiztegui Wilson; Anna Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Exposure of violence; Nurse’s role; Nursing care; Nurse; Screening; Experience; Perception; Barriers; Obstacles; Våld i nära relationer; Intimt partnervåld; Sjuksköterska; Sjuksköterskans roll; Omvårdnad; Vårdande; Screening; Upplevelse; Hinder; Barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett omfattande och allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Var fjärde kvinna kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor omfattar all sorts våld i ett nuvarande eller före detta partnerskap. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av emotionellt stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård i livets slutskede i äldreomsorgen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Myriam Lubwimi; Anna-Ida Persson; [2020]
  Nyckelord :Emotional support; Literature review; Next of kin s experiences; Older people s care; Palliative care; Emotionellt stöd; Litteraturöversikt; Närståendes upplevelser; Palliativ vård; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av den palliativa vårdens hörnstenar är stöd till närstående och Hälso- och sjukvårdslagen anger att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja goda kontakter med patient och närstående Sjuksköterskor har beskrivit att de känner en osäkerhet kring hur de ska ge emotionellt stöd till närstående. Emotionellt stöd innebär att visa empati, omtänksamhet, tillit och förtroende samt att finnas till för en annan människa vid svåra situationer. LÄS MER