Sökning: "Anna Ranmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Ranmar.

  1. 1. Individen i pedagogens händer - en studie om den innebörd som pedagoger lägger i "att utgå från varje enskild individ"

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Lisa Fremling; Anna Ranmar; [2008]
    Nyckelord : att utgå från varje enskild individ ; matematikundervisning; pedagogers innebörd; skolår tre;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken innebörd som sex olika pedagoger som arbetar i skolår tre lägger i begreppet ”att utgå från varje enskild individ” i matematikundervisning. Med innebörd avses i den aktuella studien hur pedagogerna talar om begreppet både utifrån deras tolkning av det och utifrån deras arbetssätt. LÄS MER