Sökning: "Anna Rignell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Rignell.

  1. 1. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER