Sökning: "Anna Riton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Riton.

  1. 1. Ägarförändringar i underskottsföretag : skillnaden mellan kapitaltillskott och direktförvärv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Riton; [2010]
    Nyckelord :underskottsföretag; ägarförändringar; beloppsspärren;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de regler som finns runt ägarförändringar i underskottsföretag i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Reglerna fastställer vad som händer när ett underskottsföretag byter ägare och förhindrar att underskottsföretagens underskott missbrukas. LÄS MER