Sökning: "Anna Rundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Rundqvist.

 1. 1. Att leva med avancerad hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Hjelmaeus; Anna Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Advanced Heart Failure; Literature Review; Patients; Patient-Centered Care; Experiences; Avancerad hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom med hög morbiditet och mortalitet – och som blir allt vanligare världen över. Avancerad hjärtsvikt kan ha betydande konsekvenser för patienten. Ur denna synvinkel ville vi ta reda på hur patienter med avancerad hjärtsvikt upplever sin situation. LÄS MER

 2. 2. Kreativ matematik i årskurs 3 : En laborative undervisningsmetod för att skapa ett inkluderande klassrum och en utvecklande lärsituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kreativ matematik; area; laborativt material; matematikundervisning; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien har en konstruktivistisk ansats baserats på Piages och Vygotskijs teorier om lärande. Detta är en fallstudie där en laborativ arbetsmetod , kreativ matematik, provades i syfte att testa följande hypotes: Om eleven ges möjlighet att konkretisera ett matematiskt problem genom att samarbeta och bearbeta problemet laborativt så utvecklas deras matematiska abstraktionsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Exploring the use of machine learning to validate country of origin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Louise Rundqvist; Anna Klackenberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. För skriftspråklighetens skull : En kvalitativ studie om skriftspråksarbete inom Waldorf och Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Johansson; Lovisa Rundqvist; [2018]
  Nyckelord :Montessori; Waldorf; skriftspråk; socialkonstruktivism; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen kring hur Waldorf- och Montessoriförskollärare ser på läroplanens reviderade skriftspråkliga uppdrag. Ansatsen är kvalitativ och perspektivet är socialkonstruktivistiskt och begreppet diskurs har används. LÄS MER

 5. 5. SenseHold

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victor Rundqvist; Anna Lindblad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER