Sökning: "Anna Söderström"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Anna Söderström.

 1. 1. Går det att bli positivt instruerad till välbefinnande?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Söderström; [2018]
  Nyckelord :Satisfaction with life; Positiv psykologi; Emotioner; Instruktion; Livstillfredställelse;

  Sammanfattning : Inom positiv psykologi menar man att genom att bygga på positiva grunder kan sjukdomstillstånd förebyggas och ett ökat välbefinnande uppnås. Ett problem är dock att människor inte engagerar sig i dessa aktiviteter på grund av stress och tidsbrist. LÄS MER

 2. 2. Preoperativa metoder för att lindra oro hos barn och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nathalie Danielsson; Anna Söderström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som ska genomgå kirurgi och/eller anestesi kan uppleva oro inför detta. Även deras närstående upplever ofta oro preoperativt. Anestesisjuksköterskans roll är att med bästa möjliga tillgängliga metoder försöka lindra den oron. Preoperativ oro kan även leda till postoperativa komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Att planera utanför staden : En fallstudie om styrning av det peri-urbana landskapet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Söderström; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; rural-urban planering; peri-urbant; peri-urbanisering; stad och land; rurbant; governance; styrning; normer; kommunal planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på hur dagens planeringspraktik klarar hanteringen av den komplexitet som planering utanför staden kan medföra. Med områden utanför staden koncentreras studien till den peri-urbana zonen, en zon av både rural och urban karaktär i anslutning till tätorter och som ofta pekas ut för exploatering och andra stadsmässiga funktioner när städer växer. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Emelie Söderström; Anna Albertsson; [2018]
  Nyckelord :enkätstudie; arbetsrelaterad stress; KASAM; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Problemet. Yrkesgrupper som socialsekreterare anses vara mest utsatta för stress grundat på socialtjänstens höga arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress påverkar både organisationen och arbetets kvalité men leder främst till psykisk ohälsa bland de anställda. Syfte. LÄS MER

 5. 5. Historieböckernas anpassning efter den nya läroplanen : En granskande analys av historieläroböcker avsedda för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap; Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap

  Författare :Anna Krona; Elin Söderström; [2017]
  Nyckelord :Genus; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl läroböcker i historia för årskurs 4–6 stämmer överens med det centrala innehållet i läroplanens kursplan för historia. Vi ska även granska och jämföra hur representationen av män och kvinnor ser ut i de fyra utvalda läroböckerna. LÄS MER