Sökning: "Anna Söderström"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anna Söderström.

 1. 1. Kreditförlustreserveringar enligt IAS 39 och IFRS 9 : Förekomsten av kapital- och resultathantering hos svenska banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Anna Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2018 implementerades en ny standard av IASB – IFRS 9 Finansiella instrument instrument – som ersatte den tidigare gällande IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering. I synnerhet för banker medförde övergången till den nya standarden förändringar i redovisningen av avsättningar för kreditförluster. LÄS MER

 2. 2. SKOLAN SOM PLATS FÖR SOCIALT ARBETE : Skolkuratorers psykosociala arbete för att främja elevers hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Stein; Anna-Lena Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Takvolym i ramavtalsupphandlingar : Rättsläget efter EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Går det att bli positivt instruerad till välbefinnande?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Söderström; [2018]
  Nyckelord :Satisfaction with life; Positiv psykologi; Emotioner; Instruktion; Livstillfredställelse;

  Sammanfattning : Inom positiv psykologi menar man att genom att bygga på positiva grunder kan sjukdomstillstånd förebyggas och ett ökat välbefinnande uppnås. Ett problem är dock att människor inte engagerar sig i dessa aktiviteter på grund av stress och tidsbrist. LÄS MER

 5. 5. Preoperativa metoder för att lindra oro hos barn och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nathalie Danielsson; Anna Söderström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som ska genomgå kirurgi och/eller anestesi kan uppleva oro inför detta. Även deras närstående upplever ofta oro preoperativt. Anestesisjuksköterskans roll är att med bästa möjliga tillgängliga metoder försöka lindra den oron. Preoperativ oro kan även leda till postoperativa komplikationer. LÄS MER