Sökning: "Anna Saager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Saager.

  1. 1. Hur den smärtpåverkade patienten upplever bemötandet av den professionella vårdaren

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Anna Saager; Carina Ekstrand; [2004]
    Nyckelord :attityd; omvårdnad; upplevelse; berättelse; vård; smärta; patient;

    Sammanfattning : Smärta är vanligt förekommande bland människor i samhället. Flertalet av dessa smärtdrabbade tvekar att söka vård och därför blir mötet mellan vårdaren och den drabbade betydelsefullt. Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur patienten med smärta upplever bemötandet av vårdaren. LÄS MER