Sökning: "Anna Sara Nyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sara Nyberg.

  1. 1. CSR som värdeskapande strategi - En studie som utifrån en enkätundersökning utreder huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linnea Nyberg; Anna Svärd; Sara Andersson; [2012]
    Nyckelord :Strategic fit; Humankapital; Resursbaserad teori; Corporate Social Responsibility; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida CSR kan skapa konkurrensfördelar genom attraktion av humankapital. Teori: Uppsatsens teoretiska kapitel inleds med en redogörelse för den resursbaserade teorin vilken utgör grunden i vår studie. Läsaren presenteras också för begrepp som humankapital, strategic fit samt CSR. LÄS MER