Sökning: "Anna Sjöholm Skarin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sjöholm Skarin.

  1. 1. Jag jobbar som vanligt fast på surfplatta En studie om hur meningsfull den digitala lärresursen På Riktigt är för elevers lärande.

    Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Anna Sjöholm Skarin; [2016-09-14]
    Nyckelord :På Riktigt; digitala lärresurser; digitala läromedel; digitala verktyg; undervisning; sociokulturell teori;

    Sammanfattning : The research in this essay focus on På Riktigt, which is a digital learning resource produced by Lin Education. The aim for the study is to investigate how meaningful På Riktigt is for the students learning. LÄS MER