Sökning: "Anna Sjölund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Sjölund.

 1. 1. Interaktionen mellan patient och sjuksköterska vid NIV : Betydelsen av att bygga broar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Eleholt; Anna-Karin Sjölund; [2018]
  Nyckelord :Non invasive ventilation; nurse; patient; interaction; experience; Non invasiv ventilering; sjuksköterska; patient; interaktion; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Non-invasiv ventilering (NIV) är ett andningsstöd som med gott resultat kan behandla respiratorisk svikt vilket är vanligt förekommande på Intensivvårdsavdelningar (IVA). Med NIV minskar mortalitet, vårdtiden på IVA, behovet av invasiv ventilering samt förekomsten av ventilatorassocierad pneumoni. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor utsatta för våld i nära relation, upplevelsen av bemötandet inom vården- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Sjölund; Felicia Jensen; [2017]
  Nyckelord :bemötande; erfarenhet; litteraturstudie; sjukvård; upplevelse; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flertalet kvinnor blir utsatta för våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Våldet de utsätts för inskränker inte bara på de mänskliga rättigheterna utan fråntar även kvinnan kontrollen över sitt egna liv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig könsstympning : i relation till misshandel, intimkirurgi och pojkomskärelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Sjölund; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föräldrars samlade erfarenheter av barns utskrivning från sjukhus : en intervjustudie om föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Sjölund; Shirin Nejati-Shahidin; [2015]
  Nyckelord :discharge; family care; information; nursing; children; utskrivning; familjecentrerad vård; information; sjuksköterska; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjens fortsatta omhändertagande av barnet efter en sjukhusvistelse behöver ske på ett tryggt och säkert sätt, utan fara för missförstånd eller allvarliga risker. En ökad medvetenhet och kunskap om hur föräldrars beredskap stärks inför barnets utskrivning är betydande för att undvika osäkerhet. LÄS MER

 5. 5. En tilltro till den egna förmågan. Om musikämnets möjligheter att hjälpa barn och unga med olika försvårande förutsättningar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Sjölund; [2014-08-13]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; Beteendeproblematik; Musik; Musikterapeutiska arbetsformer; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka olika uppfattningar om musikens betydelse för lärandet i stort och om musiken kan hjälpa elever att klara skolan i allmänhet och teoretiska ämnen i synnerhet.Teori: I denna uppsats utgår jag ifrån det sociokulturella perspektivet, det vill säga tanken om att lärande och utveckling hör ihop och att en individs utveckling är beroende av den miljö hon växer upp i. LÄS MER