Sökning: "Anna Sjöwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sjöwall.

  1. 1. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt respektive undersökningsplikt

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Mirelle Ramberg; Anna Sjöwall; [2019]
    Nyckelord :Fastighetsrätt; undersökningsplikt; upplysningsplikt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER