Sökning: "Anna Stina Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Stina Falk.

  1. 1. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
    Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER