Sökning: "Anna Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Strömberg.

 1. 1. Glöm inte barnens föräldrar! : En kvalitativ studie om hur familjehemsföräldrar uppfattar relationen till placerade barns biologiska föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Strömberg; Kerstin Hellman; [2021]
  Nyckelord :Foster parents; Biological parents; Relationships; Placed children; Social services; Support; Familjehemsföräldrar; Biologiska föräldrar; Relationer; Placerade barn; Socialtjänsten; Stöd; Familjehemskonsulenter;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka familjehemsföräldrars relation till placerade barns biologiska föräldrar, det stöd familjehemsföräldrar upplever att de får eller saknar i relationen till de biologiska föräldrarna samt hur det stödet påverkar de placerade barnen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med 14 familjehemsföräldrar från 11 familjehem, från olika kommuner i Södra delen av Sverige, för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER

 3. 3. Kravlöst men krävande En kvalitativ studie om tjejjoursvolontärers uppfattning av sina roller i virtuella möten med stödsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strömberg; iris Grabe; [2018-12-14]
  Nyckelord :tjejjour; systerskap; icke-professionell; anonymitet; feminism; engagemang; medmänniska; gränssättning; makt; frivilligorganisation; volontär;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka volontärers upplevelser av att möta stödsökande över chatt inom en av Sveriges största tjejjourer. Vidare undersöktes volontärernas upplevda syfte och roller samt erfarenheter av mötena. Det empiriska materialet utgjordes av fem semistrukturella intervjuer med fem volontärer inom tjejjouren. LÄS MER

 4. 4. Rebranding av ett etablerat varumärke - en fiktiv uppdatering av Kiviks musteris visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Beatrice Stenkula; Anna Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För varumärken som har verkat under en längre tid har både omvärlden och den inre strukturen och visionen förändrats. Ett icke uppdaterat varumärke kan därför leda till förvirring över vilken position varumärket innehar, otydliga associationer och att varumärket känns irrelevant. LÄS MER

 5. 5. En gång - ingen gång? : En kvalitativ studie om klientens upplevelse av mötet med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Kajava; Anna-Stina Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Socialsekreterare; klientrelation; klientmöte;

  Sammanfattning : This candidate thesis focuses on the qualitative method of investigating what may affect the individual's experience in meetings with social security officers as well as distinguishing the existence of power relationships.The foundation of our work consists of four semi-structured interviews carefully examined using qualitative content analysis, earlier research and perspectives such as power, stigma and intersectionality. LÄS MER