Sökning: "Anna Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anna Strandberg.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 2. 2. Physical Literacy : Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Bergkvist; Anna Gruffman; Angelica Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; physical activity; coach; Motivation; Självkänsla; fysisk aktivitet; tränare;

  Sammanfattning : More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. LÄS MER

 3. 3. Läsning för alla : En litteraturstudie om olika metoder för att arbeta medläsförståelse på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Anna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; Gymnasiet; textsamtal; skriftbearbetning; anpassad undervising; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Tack vare PISA-undersökningarna har läsförståelse hamnat i fokus i och med att resultaten pekar mot att ungdomars läsförståelse har försämrats. För att förbättra läsförståelsen krävs arbetsmetoder som lärare aktivt arbetar med i klassrummet och att undervisningen är anpassad efter elevers olika förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Djupläsning? : En analys av läroboksuppgifter riktade mot skönlitterära texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Anna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; gymnasiet; läroböcker; lässtrategier; schema; läsart; inferens;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att genom en jämförande läsning av olika skönlitterära lärobokstexter och dess tillhörande uppgifter kunna få ytterligare kunskap om vilken/vilka lässtrategier som uppgifterna inbjuder till. Studiens material utgörs av tre olika läroböcker och studeras med hjälp av ett analysverktyg som är utformat efter studiens frågeställningar; - Är uppgifterna till lärobokstexterna inriktade mot det som står på, mellan och/eller bortom raderna? - Vilka strategier krävs av eleverna för att de ska kunna besvara frågorna? - Förekommer det skillnader vad gäller uppgifternas inriktning och de lässtrategier som uppgifterna inbjuder till mellan de olika målgrupperna? Metoden för studien är textanalys som dels är kvalitativ, dels kvantitativ. LÄS MER

 5. 5. ATT LYSSNA PÅ MUSIK MED COCHLEAIMPLANTAT -En enkätstudie om musikupplevelse hos en grupp vuxna CI-användare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Magnusson; Anna Strandberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlea implant; Music; Appreciation; Appraisal; Questionnaire; Perception; Musicperception; IOI-HA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find out to what degree music experience changeafter a person gets a cochlear implant (CI) and determine whether it differsbetween different groups such as hearing and music background, and what benefitsthe person gets in their daily use of CI.Method: The questionnaire was sent to 133 people on the basis of selection criteria thatthe person at the time of surgery were at least 18 years old and that the surgerywas performed between 2011-2015 at Sahlgrenska University. LÄS MER